Revolution Day Celebrations
Photo: Girish GuptaRevolution Day Celebrations


| Nov. 25, 2010 |Photo: Girish GuptaPhoto: Girish GuptaPhoto: Girish GuptaPhoto: Girish GuptaPhoto: Girish GuptaPhoto: Girish GuptaPhoto: Girish GuptaPhoto: Girish GuptaPhoto: Girish GuptaPhoto: Girish GuptaPhoto: Girish Gupta